85000001 The Euro+Med Plantbase Project
Details for: Ononis euphrasiaefolia
Source: ILDIS World Database of Legumes 2010. (copyright © ILDIS).

Name: Ononis euphrasiaefolia Desf.
Rank: Species
Status: SYNONYM
Synonym of: Ononis euphrasiifolia Desf.